Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 572

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Măgureni

Anul 2018

Hotărâre nr. 14 / 2018 privind vânzarea prin licitație publica, în condițiile legii, a unui imobil teren în suprafață de 1.400 mp teren intravilan, situat în comuna Măgureni, județul Prahova, domeniul privat

Hotărâre nr. 13 / 2018 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui imobil teren în suprafață de 1.579 mp teren intravilan, situat în comuna Magureni, județul Prahova, domeniul privat

Hotărâre nr. 12 / 2018 privind înființarea Serviciului de iluminat public și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Măgureni

Hotărâre nr. 11 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotărâre nr. 10 / 2018 privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite prin HCL, conform art. 41 din HG nr. 50-2011

Hotărâre nr. 9 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul Comunei Măgureni, Județul Prahova

Hotărâre nr. 8 / 2018 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2017

Hotărâre nr. 7 / 2018 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018

Hotărâre nr. 6 / 2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de canalizare al comunei Măgureni și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de canalizare

Hotărâre nr. 5 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărâre nr. 4 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2018

Hotărâre nr. 3 / 2018 privind organizarea rețelei școlare din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2018-2019 

Hotărâre nr. 2 / 2018 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2017

Hotărâre nr. 1 / 2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017

 

Anul 2017

Hotărârea nr.77/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.76/2017    privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.75/2017    privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Măgureni și a Regulamentului local de urbanism

Hotărârea nr.74/2017    privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2017

Hotărârea nr.73/2017    privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Hotărârea nr.72/2017    privind  continuarea  asocierii Comunei Măgureni cu județul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat  pentru obiectivul ,, Amenajare intersecție giratorie DJ 145 cu DC 115 A în comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr.71/2017    privind folosirea  excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2016 

Hotărârea nr.70/2017    privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Hotărârea nr.69/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei  de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.68/2017    privind  aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiștile aflate în proprietatea privată a comunei Măgureni ( izlaz)

Hotărârea nr.67/2017    privind  modificarea inventarului ce cuprinde bunurile aparținând domeniului public al Comunei Măgureni .

Hotărârea nr.66/2017    privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.65/2017    privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni  

Hotărârea nr.64/2017    privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Măgureni a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova,,

Hotărârea nr.63/2017     privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova,,

Hotărârea nr.62/2017    privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al  Comunei  Măgureni

Hotărârea nr.61/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.60/2017    privind asocierea comunei Măgureni  cu Consiliul Județean Prahova și cu alte  unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în Asociația  de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ,, Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova,,

Hotărârea nr.59/2017    privind achiziționarea de microcipuri pentru câinii cu stăpân de pe raza Comunei Măgureni

Hotărârea nr.58/2017    privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.57/2017    privind  folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2016

Hotărârea nr.56/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.55/2017    privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților  extrabugetare sursa E .pe anul 2017

Hotărârea nr.54/2017    privind scoaterea din funcțiune și casarea unui mijloc fix aparținând domeniului privat al Comunei Măgureni

Hotărârea nr.53/2017    privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărârea nr.52/2017    privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei din bugetul local al anului 2017 pentru organizarea sărbătorii ,, Târgul de toamnă 2017 ,,

Hotărârea nr.51/2017    privind  aprobarea asigurării finanțării de la bugetul  local  al comunei Măgureni a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni , județul Prahova ,,

Hotărârea nr.50/2017    privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (RALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .. modernizare drumuri de interes local în comuna  Măgureni , județul  Prahova ,,

Hotărârea nr.49/2017    privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2017

Hotărârea nr.48/2017     privind asocierea Comunei Măgureni cu judeţul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă pe DC 115A,,

Hotărârea nr.47/2017     privind asocierea  Comunei Măgureni cu judeţul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Reparaţii curente Şcoala Satul Banului ,,

Hotărârea nr.46/2017     privind asocierea Comunei Măgureni cu judeţul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Amenajare intersecţie giratorie DJ 145 cu DC 115 A în comuna Măgureni

Hotărârea nr.45/2017     privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al comunei Măgureni

Hotărârea nr.44/2017     privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Măgureni

Hotărârea nr.43/2017     privind aprobarea modificării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,, Amenajare trotuare, pistă biciclete, rigole, parcuri în comuna Măgureni, sat Măgureni-etapa I,,

Hotărârea nr.42/2017     privind aprobarea modificării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,,Amenajare intersecţie giratorie DJ 145 cu DC 115A în comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr.41/2017     privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului  public al Comunei Măgureni

Hotărârea nr.40/2017     privind menţinerea Hotărârii Consiliului local nr.33/10.07.2017

Hotărârea nr.39/2017     privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2017

Hotărârea nr.38/2017     privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv de drept public-Avântul Măgureni în anul 2017 

Hotărârea nr.37/2017     privind modificarea art.6 din HCL nr.77/2016 privind stabilirea impozitelor și axelor locale pentru anul 2016

Hotărârea nr.36/2017     privind rectificarea bugetului  de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.35/2017     privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni

Hotărârea nr.34/2017     privind modificarea art.15 și art.16 din HCL nr.70/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr.33/2017     privind aprobarea documentației  PUZ ,, Construire stație sortare agregate minerale și de amenajare a unei cariere de nisip și  pietriș în satul Cocorăștii Caplii, comuna Măgureni,, conform Sentinței nr.628/2009 a tribunalului Prahova.

Hotărârea nr.32/2017      privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  ai obiectivului de investiție  ,, Amenajare  trotuare, pista biciclete, rigole, parcări în comuna Măgureni, sat Măgureni-etapa I ,,

Hotărârea nr.31/2017      privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Amenajare intersecție giratorie DJ 145 cu DC 115 A în comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr.30/2017      privind completarea inventarului  bunurilor aparținând domeniului public  al comunei Măgureni

Hotărârea nr.29/2017      privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.28/2017      privind modificarea art.15 din HCL nr.70/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr.27/2017     privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei  de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.26/2017     privind modificarea tarifelor aferente Contractului nr.1792/13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scăieni și 6 Valea Doftanei

Hotărârea nr.25/2017     privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă pe DC 115 A în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr.24/2017     privind  folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2016

Hotărârea nr.23/2017     privind repartizarea de sume pentru finanțarea  unităților de cult  din comuna Măgureni

Hotărârea nr.22/2017     privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.21/2017     privind abrogarea prevederilor alin(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2017 de aprobare a folosirii imobilelor, reprezentând căminele culturale ale comunei Măgureni și în alte scopuri și aprobarea tarifelor de folosință pentru activitățile desfășurate

Hotărârea nr.20/2017    privind interzicerea accesului autovehiculelor în zona pavată din fața sediului Primăriei comunei Măgureni 

Hotărârea nr.19/2017    privind aprobarea realizării unui bust (statuie) în semn de recunoaștere  post mortem a meritelor domnului Alexandru Avramescu

Hotărârea nr.18/2017    privind modificarea HCL nr.77/2016 de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Hotărârea nr.17/2017    privind  aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților , cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Hotărârea nr.16/2017    privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2017

Hotărârea nr.15/2017    privind aprobarea alocării sumei de 42.000 lei pentru finanțarea Clubului Sportiv de drept public -Avântul  Măgureni în anul 2017

Hotărârea nr.14/2017    privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire centru multifuncțional Sp+P+1E+M,,

Hotărârea nr.13/2017   privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr.12/2017   privind modificarea Anexei la HCL nr.6/31.01.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de  epurare  în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr.11/2017    pentru  aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2016

Hotărârea nr.10/2017    privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărârea nr. 9/2017     privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2017

Hotărârea nr. 8/2017     privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite prin hotărârea  Consiliului  local conform art.41 din hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 7/2017     privind planul  de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotărârea nr. 6/2017     privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr. 5/2017     privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2017-2018

Hotărârea nr. 4/2017     privind  modificarea art.15 din H.C.L nr.71/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr. 3/2017     privind  aprobarea modificări organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Măgureni, județul Prahova  pe anul 2017

Hotărârea nr. 2/2017     privind  aprobarea folosirii imobilelor, reprezentând căminele culturale ale comunei Măgureni și în alte scopuri și aprobarea tarifelor de folosință pentru activitățile desfășurate

Hotărârea nr. 1/2017     privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016

Anul  2016 

Hotărârea nr. 86/2016   privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Hotărârea nr. 85/2016   privind rectificarea bugetului de venituri  și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 84/2016   privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 83/2016    privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2016

Hotărârea nr. 82/2016   privind rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 81/2016   privind  redistribuirea sumei de 90.000 lei pentru  realizarea obiectivului ,,Reparații curente învelitoare și fațadă Școala Gimnazială Măgureni Corp C - comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 80/2016   privind reorganizarea serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 79/2016   privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General  al comunei Măgureni și a Regulamentului local de urbanism până la data de 31.12.2017

Hotărârea nr. 78/2016   privind rectificarea bugetului local de venituri  și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 77/2016   privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Hotărârea nr. 76/2016   privind aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare stabilită potrivit art.3 alin.(15) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2-Boldești Scăieni și 6-Valea Doftanei.

Hotărârea nr. 75/2016   privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului ,, Reparații curente sediu Primărie comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 74/2016   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Reabilitare  și extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr. 73/2016   privind rectificarea bugetului  local de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 

Hotărârea nr. 72/2016   privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Amenajare teren de sport Școala Satul Banului - comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 71/2016   privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 70/2016   privind  prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - PUD - ridicare restricție de construire în vederea extinderii fabricii de preparate din carne, în comuna Măgureni, T 24, P Cc 533

Hotărârea nr. 69/2016   privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2016

Hotărârea nr. 68/2016   privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 67/2016   privind  aprobarea  alocării sumei de 40000 lei din bugetul local al anului 2016 pentru  organizarea sărbătorii ,, Târgul de toamnă 2016 ,,

Hotărârea nr. 66/2016   privind asocierea Comunei Măgureni cu județul Prahova în vederea  realizării obiectivului de interes public ,, Reparație  acoperiș și fațadă  Cămin Cultural - sat Lunca Prahovei ,,

Hotărârea nr. 65/2016   privind asocierea comunei Măgureni cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,, Amenajare  acoperiș din materiale ușoare terasă  Cămin Cultural centru Măgureni ,,

Hotărârea nr. 64/2016   privind  asocierea Comunei Măgureni cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,, Reparație acoperiș și subsol Grădinița nr. Măgureni ,,

Hotărârea nr. 63/2016   privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărârea nr. 62/2016   privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local  nr.59/04.07.2016

Hotărârea nr. 61/2016   privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 60/2016    privind desemnarea reprezentantului și persoanei înlocuitoare a acestuia care să reprezinte comuna Măgureni și Consiliul Local al comunei Măgureni  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova ,,

Hotărârea nr. 59/2016   privind modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului local nr.70/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr. 57/2016   privind  aprobarea PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S=4337,07 MP), RIDICARE RESTRICȚIE  DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE ÎN ZONA MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE (S studiat = 7797,55 mp) în comuna MĂGURENI, SAT COCORĂȘTII CAPLII, DJ 101 P, nr. cadastral 20257, tarla 27, parcela A 437/11/2

Hotărârea nr. 56/2016    privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Măgureni 2016-2020

Hotărârea nr. 55/2016    privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2016

Hotărârea nr. 52/2016    privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2016

Hotărârea nr. 51/2016    privind completarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul  de investiție ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr. 50/2016    privind  validarea d-nei Ciocioc Mariana Ovidia în funcția de consilier local

Hotărârea nr. 49/2016    privind  vacantarea unui post de consilier local

Hotărârea nr. 48/2016    privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local  al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 47/2016    privind alegerea  viceprimarului comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 46/2016    privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 45/2016      constatarea constituirii Consiliului Local al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 44/2016    privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși ai comunei Măgureni, județul Prahova  

Hotărârea nr. 43/2016    privind  alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al comunei Măgureni, judetul Prahova

Hotărârea nr. 42/2016  privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei  din bugetul local pentru organizarea sărbătorii ,, Zilele comunei Măgureni 2016 ,,  în zilele 18-19 iunie 2016

Hotărârea nr. 38/2016   privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligații de plată restante

Hotărârea nr. 37/2016   privind  modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 32/31.03.2016

Hotărârea nr. 36/2016   privind  aprobarea PUD-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU RESTAURARE SI CONSOLIDARE BISERICA ,,SFÂNTA TREIME ,,   comuna Măgureni, sat Măgureni nr. cadastral 20817, tarlaua 12, parcelele Cc 711, 712 .

Hotărârea nr. 35/2016   privind  exercitarea dreptului de preemțiune asupra terenului în suprafață de 1790 m.p de către dl Cocoș Ioan, proprietarul construcției existente pe acest teren

Hotărârea nr. 33/2016  privind punerea la dispoziția proiectului ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,, a terenului aparținând domeniului public al comunei, necesar executarii  a 5 stații de pompare ape uzate și a stației de epurare

Hotărârea nr. 32/2016  privind asocierea Comunei Măgureni  cu Județul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Modernizare rețea de alimentare cu apă în localitatea Măgureni-strada Călinești-comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 31/2016   privind asocierea Comunei Măgureni cu Județul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,,amenajare teren de sport, Școala Satul Banului  - comuna Măgureni,,

Hotărârea nr. 30/2016    privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2016

Hotărârea nr. 29/2016   privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 28/2016   pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2015

Hotărârea nr. 27/2016   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 25/2016 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 24/2016 privind aprobarea PUZ-ridicare restricție de construire, modificare indicatori urbanistici și PUZ aprobat, zona ,,IS,,  suprafața studiată 750 m.p în vederea amplasării ,,Centru multifuncțional,,

Hotărârea nr. 22/2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 21/2016 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2015

Hotărârea nr. 20/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărârea nr. 19/2016 privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 18/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2016

Hotărârea nr. 15/2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniță

 Hotărârea nr. 14/2016 privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite conform art.41 din Hotărârea  Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările  și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 13/2016 privind aprobarea planului de acțiuni de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2016 de către beneficiarii venitului minim garantat

 Hotărârea nr. 12/2016 privind împuternicirea unui consilier local în vederea reprezentării intereselor membrilor Consiliului Local în dosarul nr.761/105/2016

 Hotărârea nr. 11/2016 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2016

 Hotărârea nr. 10/2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1790 m.p aflat în proprietatea privată a comunei Măgureni

Hotărârea nr. 7/2016 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Măgureni și a Regulamentului local de urbanism până la data de 31.12.2016

Hotărârea nr. 6/2016 privind diminuarea numărului  maxim de posturi stabilit pentru Primăria comunei Măgureni, județul Prahova ca urmare a finalizării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr. 5/2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2016-2017

Hotărârea nr. 4/2016  la proiectul de hotărâre privind modificarea prețurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă, operator SC JOVILA CONSTRUCT SRL ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Hotărârea nr. 3/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova”

Hotărârea nr. 2/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Construire centru multifuncțional Sp+P+1E+M”

Hotărârea nr. 1/2016 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015

Anul 2015

Hotărârea nr. 84/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 83/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 82/2015 privind anularea creanțelor  fiscale restante, mai mici de 40  lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2015

Hotărârea nr. 81/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 80/2015 privind aprobarea folosirii imobilului ”Sala de sport” pentru activități recreativ-sportive

Hotărârea nr. 79/2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Măgureni nr.71/2015

Hotărârea nr. 78/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  pentru anul 2016

Hotărârea nr. 77/2015 privind  unele măsuri în vederea apărării interesului public al comunei Măgureni și al cetațenilor acesteia

Hotărârea nr. 76/2015 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 75/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli  pe anul 2015

Hotărârea nr. 74/2015 privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 72/2015 privind aprobarea  modificării organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova  pe anul 2015

Hotărârea nr. 71/2015 privind aprobarea  vânzării directe a unei suprafețe de 1700 m.p. către proprietarul construcțiilor aflate pe acest teren

Hotărârea nr. 70/2015 privind înființarea clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr. 69/2015 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea  delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Hotărârea nr. 68/2015 privind necesitatea realizării proiectului de amanajament pastorl pentru pajiștile existente pe raza comunei Măgureni

Hotărârea nr. 66/2015 privind vacantarea unui post de consilier local

Hotărârea nr. 65/2015 privind rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 64/2015 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 63/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 62/2015 privind modificarea și completarea inventarului ce cuprinde bunurile aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărârea nr. 61/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 60/2015 privind aprobaarea alocării sumei de 30.000 lei din bugetul local al anului 2015  pentru organizarea sărbătorii ”Târgul de toamnă 2015”

Hotărârea nr. 59/2015 privind modificarea și completarea HCL nr.46/2015 de desemnare a reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărârea nr. 58/2015 privind avizarea utilizării unei sume din fondul  corespunzător cotei de dezvoltare constituit în prețul apei  potabile de operatorul SC Jovila  Construct SRL Ploiești

Hotărârea nr. 57/2015 privind modificarea și completarea HCL nr.40/31.07.2013 de stabilirea a unor tarife de utilizare a unor bunuri proprietatea comunei Măgureni

Hotărârea nr. 56/2015 privind asocierea comunei Măgureni cu Consiliul Județean Prahova  pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ”Reparație capitală la Școala Cocorăștii Caplii-comuna Măgureni ”

Hotărârea nr. 55/2015 privind  asocierea comunei Măgureni cu Consiliul Județean Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ”Reparație împrejmuire și grup sanitar Scoala Lunca Prahovei-comuna Măgureni”

Hotărârea nr. 52/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 51/2015 privind  completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărârea nr. 50/2015 privind  alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 49/2015 privind  modificarea și completarea inventarului ce cuprinde bunurile aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărârea nr. 48/2015 privind majorarea salarială cu 12% pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni, judetul Prahova

Hotărârea nr. 47/2015 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în vederea înființării unei farmacii umane în satul Cocorăștii Caplii

Hotărârea nr. 46/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Măgureni

Hotărârea nr. 44/2015 privind repartizarea de sume pentru lăcașurile de cult din comuna Magureni

Hotărârea nr. 43/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 42/2015 privind  majorarea numărului maxim de posturi stabilit pentru Primăria comunei Măgureni, județul Prahova  în anul 2015

Hotărârea nr. 41/2015 privind  valorificarea unui teren proprietate privată a comunei Măgureni

Hotărârea nr. 40/2015 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2015

Hotărârea nr. 37/2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 36/2015 privind măsuri referitoare la modul de finanțare al instituțiilor de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 35/2015 privind  acordarea normei de hrană pentru personalul Compartimentului Poliție Locală

Hotărârea nr. 33/2015 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A  pentru proiectul ”Înfințare centru de informare turistica în localitatea Măgureni, Florești, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Poiana Câmpina și Iedera”

Hotărârea nr. 32/2015 privind aprobarea  alocării sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Măgureni, pentru organizarea sărbătorii ”ZILELE COMUNEI MAGURENI” în perioada 06-07 IUNIE 2015

Hotărârea nr. 31/2015 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 30/2015 privind aprobarea propunerii  privind evaluarea  performantelor  profesionale individuale ale secretarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2014

Hotărârea nr. 29/2015 privind aprobarea folosirii imobilelor, reprezentând căminele culturale ale comunei Măgureni și în alte scopuri și aprobarea tarifelor de folosință pentru activitățile desfășurate

Hotărârea nr. 28/2015 privind instituirea unor taxe locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Hotărârea nr. 27/2015 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Măgureni, județul Prahova  pentru anul școlar 2015-2016

Hotărârea nr. 26/2015 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2014

Hotărârea nr. 25/2015 privind aprobarea proiectului ”DOTARE TERENURI DE SPORT, COMUNA MAGURENI, JUDETUL PRAHOVA „

Hotărârea nr. 24/2015 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 23/2015 privind aprobarea închirierii prin licitație a pășunii în suprafață de 30 ha. situată în tarlaua 30 zona Cap Roșu

Hotărârea nr. 22/2015 privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a unui spațiu în  vederea înființării unui punct sanitar (cabinet medical ) în satul Cocorăștii Caplii

Hotărârea nr. 21/2015 privind  acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  conform  art.41  din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul  minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 20/2015 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul  2015 de către  beneficiarii venitului minim garantat

Hotărârea nr. 16/2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Măgureni, județul  Prahova

Hotărârea nr. 15/2015 privind aprobarea menținerii calității de membru fondator al U.A.T. comuna Măgureni, județul Prahova  al asociației ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei”

Hotărârea nr. 14/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului  Cultural Măgureni prof.Gheorghe Iarca

Hotărârea nr. 13/2015 privind aprobarea alocăriidin bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie

Hotărârea nr. 12/2015 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A  pentru proiectul ”Înfințare centru de informare turistica în localitatea Măgureni, Florești, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Poiana Câmpina și Iedera”

Hotărârea nr. 10/2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor  ce aparțin domeniului public al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 9/2015 privind realizarea unui bust (statuie) în semn de recunoaștere post mortem a meritelor cetățeanului   comunei Măgureni ing. Iustin Capra, inventator recunoscut în țară și în străinătate

Hotărârea nr. 8/2015 privind aprobarea bugetului local  și a listei de investiții pe anul 2015

Hotărârea nr. 7/2015 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea adunărilor publice pe teritoriul comunei Măgureni

Hotărârea nr. 6/2015 privind Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2015

Hotărârea nr. 5/2015 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu în vederea înființării unui punct sanitar ( cabinet medical ) în satul Cocoraștii Caplii

Hotărârea nr. 3/2015 privind  măsuri referitoare la modul de efectuare a serviciilor publice de interes local de către operatori

Hotărârea nr. 2/2015 la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă, operator SC JOVILA CONSTRUCT SRL

Hotărârea nr. 1/2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului excedentului bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

 

Anul 2012

Hotărârea nr. 83/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013